Home | Dnes je 27.05.2024
AKTUALITY

MF chce zrušit 42 výjimek včetně stravenek

Ministerstvo financí navrhuje v novém zákonu o daních z příjmu zrušit nebo omezit ze 118 daňových výjimek 42, z toho u fyzických osob 31 a u právnických osob jedenáct. Úřad navrhuje například zrušit zvýhodnění stravenek nebo režijních jízdenek a nahradit je částečně novinkou, zaměstnaneckým výdajovým paušálem. Vyplývá to z věcného záměru zákona o dani z příjmu, který má ČTK k dispozici. Zákon by měl začít platit od roku 2010, schválit jej ještě musí vláda a poslanci. Zrušení daňového zvýhodnění režijních jízdenek odmítají železničáři. Jak dnes ČTK řekl místopředseda Odborového sdružení železničářů (OSŽ) Petr Bazger, za zachování výhod jsou odhodláni stávkovat. "Jestliže nám bude někdo chtít sáhnout na režijky, tak to zastavíme," řekl Bazger. Podle něj jde především o princip a nikoliv o peníze, režijky prý jsou historickým benefitem, který je na železnici od jejího vzniku. Bazger dodal, že si nedovede představit, jak se určí skutečná zdanitelná hodnota režijní jízdenky. Ta dnes stojí železničáře 200 korun na rok.

Zrušení daňového zvýhodnění stravenek může podle dřívějšího vyjádření odborářů ještě více zvýšit tlak na růst mezd a zaměstnavatelé se kvůli tomu mohou dostat do závažných problémů.

Se změnou u stravenek nesouhlasí ani Hospodářská komora. "Obáváme se, že ustanovení vytváří nerovné podmínky mezi velkými organizacemi, které mohou mít vlastní závodní stravování a malými organizacemi, které převážně řeší stravování zaměstnanců prostřednictvím jiných subjektů," uvedl prezident HK Petr Kužela.
Rušení výjimek je podle ministerstva financí ovlivněno nastavením priorit. Těmi jsou podpora bydlení, podpora rodin s dětmi, podpora zodpovědnosti na stáří, podpora veřejné prospěšnosti a podpora výzkumu, vývoje a vzdělávání. Zachována tak zůstane například daňová odečitatelnost úroků z hypotečních úvěrů a úvěrů ze stavebního spoření.
Zdaněny by měly být naopak nově třeba výsluhové renty vojáků a policistů, úroky z vkladů stavebního spoření nebo příjmy z prodeje cenných papírů. U těch bude stanoven roční limit, který se nebude danit.

"Jestli navrhovaná úprava povede ke snížení nebo zvýšení daňové zátěže výnosů z cenných papírů, je sporné, neboť dopadá rozdílně na investory s různými investičními horizonty," uvedl vedoucí klientské divize člena burzy Fio Marek Polka.
Zatímco dnes může podle něj střednědobý a dlouhodobý investor využít šestiměsíčního daňového testu, v navrhované úpravě by o něj přišel. Naopak investor orientující se na krátkodobé cenové pohyby by mohl na úpravě vydělat, dodal. V současnosti je majitel cenných papírů po půl roce jejich držení od daně z výnosu osvobozen.

Zaměstnanecký výdajový paušál umožní každému zaměstnanci, aby si snížil příjmy o určité procento a tak platil nižší daň. Přičemž paušál zaměstnanci využijí částečně jako náhradu místo příspěvků na jídlo, oblečení či dopravu do práce. "Toto opatření nemá za cíl snížit míru zdanění, ale nastavit věrohodnější (spravedlivější) pravidla pro stanovení základu daně u fyzických osob," uvádí návrh MF.
Zákon také počítá se zrušením daně darovací, dědické a daně z převodu nemovitosti. Takovéto příjmy by měly být nově podléhat daní z příjmu fyzických osob. Zároveň ale zůstane zachováno osvobození od dědické a darovací daně u nejbližších příbuzných.

MF rovněž navrhuje, aby zdravotní a sociální pojištění platil pouze zaměstnanec. Hrubá mzda zaměstnance by tak stoupla o pojistné placené zaměstnavatelem. "To znamená, že toto povinné pojistné placené zaměstnavatelem pak bude fakticky součástí hrubé mzdy zaměstnance a nikoliv daňovou fikcí," uvádí MF.
Tento návrh může podle Hospodářská komory vyvolat problém kvůli nesouladu termínu hrubá mzda ve vztahu k pracovníkům, který jsou do ČR vysláni. HK se navíc obává ztráty konkurenceschopnosti ČR, protože navrhovaná konstrukce hrubé mzdy je ojedinělá. "Proto Hospodářská komora tuto část připomínkovala a žádala MF, aby konstrukci hrubé mzdy ve věcném záměru jasněji vysvětlilo," uvedla dnes komora.

Věcný záměr zákona se nezaobírá vůbec výší daňových sazeb. Podle dřívějších vyjádření MF je cílem normy úplně změnit a zjednodušit daňový systém. Samotné sazby mají pak být výsledkem politických jednání.
"Našim cílem je, aby do konce letošního roku návrh zákona projednala vláda. Na počátku roku 2009 by se měla reforma dostat do parlamentu," uvedl již dříve náměstek ministra financí Peter Chrenko.
Vedle nového daňového zákona MF připravuje i nový daňový řád. Mezi nově navrhovaná opatření patří například sloučení daní a odvodů sociálního a zdravotního pojištění. Nový řád by měl také o pár dnů zkrátit lhůtu pro bezhotovostní placení daní, zpřísnit pravidla pro doručování zásilek z finančního úřadu, tak aby nebylo možné se jim vyhýbat, nebo zruší možnost ministra financí prominout daň.


Přehled položek navržených ke zrušení (k omezení) u fyzických osob

Příjmy od daně osvobozené:
1. příjmy z prodeje nemovitostí
2. příjmy z prodeje movitých věcí - (omezit)
3. příjmy z energetických ekologických zařízení
4. odměny za odběr krve
5. plnění poskytovaná ozbrojenými silami vojákům a žákům vojenských škol
6. kázeňské odměny poskytované příslušníkům ozbrojených sil a bezpečnostních sborů
7. výsluhové náležitosti a přídavek na bydlení u příslušníků ozbrojených sborů
8. příjmy z převodu členských práv družstva (s výjimkou bytových družstev) a účasti na obchodních společnostech
9. úroky z vkladů ze stavebního spoření
10. příjmy z prodeje cenných papírů
11. příjmy nabyvatele nemovitosti při vzájemném vypořádání prostředků podle zákona č. 72/1994 Sb.
12. příjmy plynoucí ve formě povinného výtisku a autorské rozmnoženiny
13. kursový zisk při směně peněz u účtu vedeného v cizí měně
14. příjmy plynoucí ve formě darů poskytnutých pro provoz zoologické zahrady
15. příjmy z doplatku na dorovnání při přeměně, výměně podílu, fúzi společností nebo rozdělení společnosti
16. příjmy bývalého prezidenta
17. hodnota stravování poskytovaného zaměstnavatelem zaměstnanci formou nepeněžního plnění na pracovišti nebo v rámci závodního stravování zajišťovaného prostřednictvím jiných subjektů
18. hodnota nealkoholických nápojů poskytovaných zaměstnavatelem zaměstnanci na pracovišti formou nepeněžního plnění ze sociálního fondu nebo ze zisku po zdanění a pod.
19. nepeněžní plnění poskytovaná zaměstnavatelem zaměstnancům z FKSP nebo ze zisku po zdanění
20. bezplatné nebo zlevněné jízdenky poskytované zaměstnavatelem provozujícím veřejnou dopravu svým zaměstnancům a jejich rodinným příslušníkům
21. peněžní plnění za výstrojní a proviantní náležitosti poskytované příslušníkům ozbrojených sborů
22. náhrady za ztrátu na služebním příjmu poskytované příslušníkům bezpečnostních sborů
23. hodnota přechodného ubytování, nejde-li o ubytování při pracovní cestě, poskytovaná jako nepeněžní plnění
24. mzdové vyrovnání vyplácené podle zvláštních předpisů ve výši rozdílu mezi dávkami nemocenského pojištění
25. náhrady za ztrátu na důchodu přiznané podle zákoníku práce před 1.1.1989
26. zvláštní příplatek poskytovaný v cizí měně příslušníkům ozbrojených sil a bezpečnostních sborů
27. odstupné podle vyhlášky č. 19/1991 Sb. vyplácené pracovníkům v hornictví
28. částky vynaložené zaměstnavatelem na úhradu výdajů spojených s výplatou mzdy a se srážkami mzdy, s placením příspěvku na pojistné ve prospěch zaměstnance
29. příjmy z příležitostných činností, příležitostného pronájmu movitých věcí, včetně příjmů ze zemědělské výroby neprovozované podnikatelem a příjem z včel
30. výhry z loterií, sázek a podobných her
Nezdanitelná část základu daně:
31. členské příspěvky zaplacené odborové organizaci


Přehled položek navržených ke zrušení u právnických osob

Příjmy osvobozené od daně:

1. příjmy za smluvní církevní úkony (příjmy z kostelních sbírek budou osvobozeny jako dary a příspěvky členů budou osvobozeny v jiném ustanovení)
2. příjmy z cenově regulovaného nájemného v případě kalkulace zisku
3. příjmy z ekologických energetických zařízení (řešit jinými nástroji)
4. příjmy Fondu dětí a mládeže
5. příjmy z loterií a jiných podobných her
6. příjmy spořitelních a úvěrních družstev z úroků a jiných výnosů z vkladů u bank (pozn.: toto zrušení je již navrženo v současné novele zákona o dani z příjmu)
7. příjmy České konsolidační agentury
8. ocenění v oblasti kultury podle zvláštních právních předpisů
9. osvobození veřejných neziskových ústavních zdravotnických zařízení

Sleva na dani:
1. sleva na dani pro zaměstnance se zdravotním postižením (řešit jinými nástroji)
2. investiční pobídky

Zdroj: Analýza MF


Stravenky opět čeká boj o přežití

Mezi navrhovanými změnami zákona o daních z příjmů je také zrušení daňového zvýhodnění poukazů na jídlo.

Tolik oblíbené a hojně využívané stravenky jsou opět v ohrožení. S jejich zrušením, respektive se zrušením jejich daňového zvýhodnění počítá návrh novely zákona o daních z příjmů, který připravilo ministerstvo financí.
Ministr financí Miroslav Kalousek chce stravenky nahradit takzvaným zaměstnaneckým výdajovým paušálem. Ten by umožnil každému zaměstnanci snížit si své příjmy o určité procento a na daních tak zaplatit méně. Právě tento model by podle ministerstva měl posloužit jako náhrada za příspěvky na jídlo, oblečení či dopravu do zaměstnání. „Toto opatření nemá za cíl snížit míru zdanění, ale nastavit věrohodnější (spravedlivější) pravidla pro stanovení základu daně u fyzických osob,“ uvádí návrh ministerstva. Zákon by podle představ úředníků měl platit od roku 2010.

Zrušení daňového zvýhodnění stravenek může podle dřívějšího vyjádření odborářů ještě více zvýšit tlak na růst mezd, a zaměstnavatelé se kvůli tomu mohou dostat do závažných problémů. Se změnou u stravenek nesouhlasí ani Hospodářská komora. „Obáváme se, že ustanovení vytváří nerovné podmínky mezi velkými organizacemi, které mohou mít vlastní závodní stravování, a malými organizacemi, které převážně řeší stravování zaměstnanců prostřednictvím jiných subjektů,“ uvedl prezident komory Petr Kužel.

Příspěvky na stravování jsou v současné době nejrozšířenějším a zároveň i nejoblíbenějším benefitem zaměstnanců. Většina personalistů přitom tvrdí, že jsou nejlepším nástrojem k udržení spokojenosti mezi pracovníky. Poskytovat stravenky nebo jiné formy stravování patří i k dobrému jménu společnosti. Na to poukazuje také Miroslav Sedlák, předseda Asociace provozovatelů stravenkových systémů. „Systém stravenek dobře funguje a má pozitivní makroekonomické dopady. Je do něj zapojeno na 60 tisíc malých a středních firem, okolo 1,3 milionu zaměstnanců a zhruba 25 tisíc restaurací a obchodů. Zrušení stravenek by mělo diskriminační dopady na menší firmy, které nejsou schopné samy zajistit stravování. A to příliš nekoresponduje s podporou podnikání těchto subjektů,“ řekl Sedlák.

30.10.2008 financninoviny.cz


Diskuse:
Zaujalo vás téma? Máte k němu co říct? Přidejte svůj názor.

Další články: 352
Reklamní partneři:

www.montycon.cz   www.romanabennet.cz

Mapa webu RSS
redakční systém, tvorba www stránek, webdesing, e-shop, jak založit internetový obchod