Home | Dnes je 26.06.2024
AKTUALITY

Velká daňová revoluce

Romana Juříčková, Vít Doležálek  
 
V těchto dnech vychází ve Sbírce zákonů velká novela daňových zákonů, která způsobí revoluci v dani z příjmu u fyzických osob. Mění se způsob odpočtů, mění se rozsah daňových pásem i daňové sazby v nejnižších dvou pásmech.


Tato novela je v posledních měsících často pranýřována v médiích, ne vždy se však různá tvrzení zakládají na pravdě. V tomto článku si představíme základní změny, které se mohou dotknout většího počtu lidí. Schválené změny lze rozdělit na ty, které ovlivní již daňové přiznání za rok 2005, a na ty, které se budou vztahovat až ke zdaňovacímu období, jež začne v roce 2006. Mimo to došlo i ke změnám v dani z nemovitostí, tyto změny však budou účinné až od 1. ledna 2007.


Změny aplikovatelné i na příjmy za rok 2005


Mimo již dříve schváleného společného zdanění manželů (budeme se mu podrobně věnovat v lednovém čísle Osobních financí) a změny uplatňování daňového zvýhodnění na děti (z nezdanitelné částky se přešlo na slevu na dani a daňový bonus) je nejvýraznější změnou zvýšení tzv. daňových paušálů. Ty již nyní umožňují poplatníkovi, aby od celkových dosažených příjmů odečetl jejich poměrnou část místo skutečně vynaložených výdajů (např. za materiál, telefon, benzín apod.). Výsledkem je snížení administrativy (je nutné pouze sečíst příjmy a odečíst pojistné) a odpadá rovněž riziko neuznání určitých výdajů za daňově uznatelné ze strany finančního úřadu. Daňový paušál nahrazuje všechny výdaje na podnikání kromě plateb sociálního a zdravotního pojištění. Zatímco dosud činil maximální paušál 50 %, nyní to bude až 80 %.

Pro zjednodušení lze říci, že osoba samostatně výdělečně činná, která nepodniká na živnostenský list nebo koncesní listinu a není zemědělcem či lesníkem, bude moci odečíst 40 % svých příjmů.
Dále je třeba správně určit, zda je konkrétní živnost živností řemeslnou. Výčet řemeslných živností obsahuje příloha č. 1 živnostenského zákona a ta některá obecně chápaná řemesla za řemeslnou živnost nepovažuje. Řemeslnou živností tak např. nejsou malířské a natěračské práce, elektrorevize, průvodci v cestovním ruchu, výroba vína, krejčovství a kožešnictví, knihařství, čalounictví, sklenářství, dlaždičské práce (ale zednické práce jsou řemeslnou živností), pokládání koberců (ale ne podlahářské práce) apod. Současně se zvyšuje daňový paušál u pronájmů, které nejsou předmětem podnikání, na 30 %. Příklad: Řemeslník měl za rok 2005 příjmy ve výši 500 000 Kč. Jeho výdaje na materiál apod. činily 180 000 Kč. Dále zaplatil 50 000 Kč na sociálním a zdravotním pojištění. V daňovém přiznání je pro něj výhodnější místo skutečných výdajů (180 000 Kč) uplatnit daňový paušál ve výši 60 % příjmů (tj. 300 000 Kč).
Ze zbylých 200 000 Kč příjmů ještě odečte 50 000 Kč zaplaceného pojistného a 150 000 Kč je jeho základ daně. Dříve by se mu vyplatilo uplatnit skutečné náklady, protože paušál činil jen 25 %.

Mezi další novinky patří sleva na dani pro podnikatele provozující maloobchodní nebo hostinskou činnost na základě živnostenského oprávnění. Ti mají povinnost do 1. 1. 2007 zajistit evidenci plateb prostřednictvím registračních pokladen. Slevy na dani jsou v tomto případě buď ve výši poloviny pořizovací ceny pokladny (max. však 8 000 Kč), jejíž provoz bude poprvé zahájen do 30. 6. 2006, nebo 30 % hodnoty technického zhodnocení (max. 4 000 Kč) provedeného na dosud užívané pokladně do 31. 12. 2006. S ohledem na to, že ODS v případě volebního úspěchu plánuje zrušení povinnosti vlastnit registrační pokladnu, se nám jeví investice do registrační pokladny jako riziková.

Poslední významnou změnou je nárok na výplatu daňového bonusu za vyživované dítě, kterou získávají poplatníci, jejichž příjmy ze závislé činnosti a z funkčních požitků dosahují alespoň částky poloviny minimální mzdy za měsíc (tj. 3 592 Kč v roce 2005).


Změny od roku 2006


Bezesporu nejdůležitějšími změnami je snížení dvou nejnižších daňových sazeb, rozšíření nejnižšího daňového pásma a zrušení nezdanitelných částek vztahujících se k osobě poplatníka a jejich nahrazení daňovými slevami. V důsledku těchto změn nejvíce ušetří poplatníci s nízkými příjmy. Žádný poplatník však kvůli změně daňových sazeb nemůže zaplatit na dani z příjmů více, než platil dosud (minimálně uspoří symbolických 216 korun ročně).

Až do letošního roku se daň z příjmu fyzických osob počítala tak, že se od příjmů snížených o výdaje odečetly nezdanitelné částky, na jejichž uplatnění měl poplatník nárok (podle toho, zda byl student, měl děti, pobíral invalidní důchod apod.). a teprve z výsledné částky se počítala daň. Od příštího roku to bude jinak.

Nebude-li poplatník v daňovém přiznání uplatňovat nárok na žádnou ze zbylých nezdanitelných částek, ze základu daně se nebude předem nic odečítat, přímo se stanoví daň, a teprve z ní se budou odečítat příslušné částky ve formě slevy na dani. Podmínky pro uplatnění těchto slev na dani zůstaly stejné. Slevy se odečítají maximálně do výše vypočtené daně. Po odečtení slev na dani vztahujících se k poplatníkovi se dále ještě odečítá daňové zvýhodnění na vyživované dítě (500 korun na dítě a měsíc, tedy 6 000 Kč ročně).

V této souvislosti je vhodné podotknout, že až do roku 2001 se nezdanitelné částky pravidelně zvyšovaly. Od tohoto roku jsou pořád ve stejné výši a v důsledku tohoto kroku poplatník, jehož mzda se zvyšuje pouze o inflaci a reálná mzda se tedy nijak nemění, platí postupem času stále vyšší daň z reálně stejného příjmu.


Heslovitě: změny pro zaměstnance


Nový zákon zrušil možnost uplatňovat měsíčně nezdanitelné části ze základu daně ve výši úroků z úvěrů poskytovaných stavební spořitelnou, nadále ale zůstává možnost uplatnit je za celé zdaňovací období. V případě zaměstnanců splácejících hypoteční úvěr se ruší povinnost podávat daňové přiznání v případě jejich uplatnění a bude možné požádat zaměstnavatele o zohlednění zaplacených úroků v ročním zúčtování.

V případě, že poplatníkovi zaniklo penzijní připojištění bez nároku na penzi a bylo mu vyplaceno odbytné, bude nutné zvýšit daňový základ o dříve uplatněné nezdanitelné části základu daně z titulu plateb na penzijní připojištění (už nebude daňově výhodné uzavírat penzijní připojištění jen „na pár dní přes Silvestra“).
Nezdanitelná část základu daně na vyživovaného manžela (manželku) se mění na slevu na dani ve výši 4 200 Kč.
Minimální základ daně nemusí vykázat osoba, která má příjmy pouze z lesního hospodářství nebo grantů, dotací a příspěvků a dále daňový nerezident, jehož příjmy na území ČR tvoří méně než 90 % jeho celkových příjmů.
Pouze v ročním zúčtování (typicky zaměstnanci) nebo v daňovém přiznání (typicky podnikatelé) mohou poplatníci uplatnit všechny nezdanitelné části základu daně, které nebyly zrušeny (tj. dary, zaplacené příspěvky na penzijní připojištění a soukromé životní pojištění a členské příspěvky zaplacené odborové organizaci).


Heslovitě: změny pro živnostníky


Byly zrušeny nejnižší možné pokuty za porušení zákona o povinném značení lihu, dosud se ukládaly pokuty nejméně ve výši 50 000 Kč. Drobní vinaři, kteří ročně vyrobí nejvýše 2 000 litrů vína, budou moci toto víno prodávat na území ČR bez toho, že by byli povinni platit spotřební daň z vína (zde se nabízí otázka, proč zákonodárce podobnou možnost nedává i drobným pěstitelům ovoce při pálení a prodeji domácí slivovice).
Náklady na dopravu zaměstnanců do zaměstnání buď vlastními prostředky zaměstnavatele nebo poskytovanou smluvním dopravcem (pouze motorovými vozidly pro přepravu 10 a více osob) se stávají daňově uznatelnými. Stejně tak i náklady na přechodné ubytování zaměstnance do výše 3 500 Kč/měsíc, pokud se nejedná o ubytování na služební cestě a ubytování v rodinném domě nebo bytě. Dalším novým daňovým výdajem je příspěvek na stravování na další jedno jídlo zaměstnance, jehož směna včetně povinné přestávky v práci přesáhne 11 hodin.
S ohledem na změnu výpočtu záloh na daň se mění náležitosti mzdového listu. Plátce - zaměstnavatel v něm nebude uvádět nezdanitelné části základu daně (neboť ty se již v měsíčních zálohách vůbec neprojeví), ani zdanitelnou mzdu, navíc ale bude mzdový list obsahovat výši měsíční slevy na dani a zálohu sníženou o měsíční slevu na dani, výši zálohy po odečtení slev na dani vážících se k poplatníkovi a daňového zvýhodnění, výši skutečně sražené zálohy a výši vyplacených daňových bonusů.
Plátce záloh na daň, který svým zaměstnancům vyplácí daňové bonusy, bude mít nově možnost si o částku, kterou vyplácí ze svých finančních prostředků, snížit zálohy odváděné správci daně sražené v následujících měsících, nejpozději do konce zdaňovacího období. Nadále mu zůstává možnost přímo požádat správce daně o poukázání chybějící částky, ale byla prodloužena lhůta stanovená správci daně pro poukázání této částky z 15 na 20 dní. Příspěvky za členství v Hospodářské komoře ČR a Agrární komoře ČR se nově stávají daňovým výdajem.
Poplatníci mající příjmy z podnikání a jiné samostatné výdělečné činnosti si mohou nechat stanovit daň paušální částkou (neplést s tzv. daňovým paušálem) za méně přísných podmínek, než tomu bylo doposud. Daň si tímto způsobem může nechat stanovit i poplatník, který rozděluje příjmy na spolupracující osobu (pouze tehdy, je-li touto osobou manžel nebo manželka), i poplatník, který je plátcem DPH.
Limit, který nesmí přesáhnout příjmy za poslední tři zdaňovací období, se zvýšil z 1 na 5 mil. Kč. Splatnost takto stanovené daně byla prodloužena až do 15. prosince.
„Spojené osoby“, které mezi sebou uzavřou obchodněprávní smlouvu o prodeji např. zboží, mohou požádat správce daně o vydání závazného posouzení dohodnuté ceny. Toto posouzení se stává pro daňové orgány závazným a není možné, aby dohodnutou cenu následně zpochybňovaly.
Za vydání závazného posouzení bude třeba zaplatit správní poplatek ve výši 50 000 Kč. Mezi dalšími drobnými novinkami se schovává také změna tvorby opravných položek podle zákona o rezervách, další zpřísnění obchodování se zlatem v zákoně o DPH či snížení silniční daně u nákladních vozidel a autobusů splňujících normu EURO II o 40 % a u vozidel splňujících normu EURO III o 48 %, a to v letech 2006 a 2007.


Nové Daňové paušály


* příjmy ze zemědělské výroby, lesního a vodního hospodářství: 80 %
* řemeslné živnosti: 60 % Á ostatních živností 50 %
* příjmy z tzv. svobodných povolání, autorských honorářů, znalců a tlumočníků, správců konkursní podstaty a dalších: 40 %


Daň z příjmu v roce 2005


Základ daně Daň přesahujícího Ze základu
od Kč do Kč (Kč)

0 109 200 15 %
109 200 218 400 16 380 Kč + 20 % 109 200
218 400 331 200 38 220 Kč + 25 % 218 400
331 200 a více 66 420 Kč + 32 % 331 200


Daň z příjmu v roce 2006


Základ daně Daň přesahujícího Ze základu
od Kč do Kč (Kč)

0 121 200 12 %
121 200 218 400 14 544 Kč + 19 % 121 200
218 400 331 200 33 012 Kč + 25 % 218 400
331 200 a více 61 212 Kč + 32 % 331 200


Srovnání slev na dani


Slevy na dani Nezdanitelná částka (2005) dani Sleva (2006) na

Poplatník 38 040 Kč 7 200 Kč
Manžel(ka) „bez příjmů“ 21 720 Kč 4 200 Kč
Částečný invalidní důchod 7 140 Kč 1 500 Kč
Plný invalidní důchod 14 280 Kč 3 000 Kč
Držitel průkazu ZTP/P 50 040 Kč 9 600 Kč
Studium 11 400 Kč 2 400 Kč


Diskuse:
Zaujalo vás téma? Máte k němu co říct? Přidejte svůj názor.

Další články: 352
Reklamní partneři:

www.montycon.cz   www.romanabennet.cz

Mapa webu RSS
redakční systém, tvorba www stránek, webdesing, e-shop, jak založit internetový obchod