Home | Dnes je 27.05.2024
AKTUALITY

Možnost zpětné úhrady autorských poplatků

podle § 23 autorského zákona

 

Do 22. února 2005 podléhalo platbě autorského poplatku jakékoliv zpřístupňování díla rozhlasem či televizí dle § 23 zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (dále jen „autorský zákon“). Pro zpřístupňování díla na hotelových pokojích neexistovala zvláštní úprava.

Novelou autorského zákona, provedenou zákonem č. 81/2005 Sb., bylo s účinností od 23. února 2005 zpřístupňování díla rozhlasem či televizí od platby autorského poplatku osvobozeno, avšak pouze v případě, kdy se jednalo o zpřístupňování díla ubytovaným osobám v rámci poskytování služeb spojených s ubytováním, byly-li tyto přístroje umístěny v prostorách určených k soukromému užívání ubytovanými osobami (tj. na hotelových pokojích).

 

Výše uvedený stav trval až do 18. května 2008, kdy novelou autorského zákona provedenou zákonem č. 168/2008 Sb. byla s účinností od 19. května 2008 úhrada autorského poplatku za zpřístupňování díla osobám na hotelových pokojích opětovně zavedena. Dle aktuálního znění § 23 autorského zákona se provozováním rozhlasového či televizního vysílání díla rozumí zpřístupňování díla vysílaného rozhlasem či televizí pomocí přístroje technicky způsobilého k příjmu rozhlasového či televizního vysílání. Za zpřístupňování díla pomocí přístrojů technicky způsobilých k příjmu rozhlasového a televizního vysílání ubytovaným v rámci poskytování služeb spojených s ubytováním, jsou-li tyto přístroje umístěny v prostorách určených k soukromému užívání ubytovanými osobami, přísluší autorům odměna, která v úhrnu za všechny kolektivní správce nesmí přesáhnout 50 procent výše poplatku za jeden přístroj stanovené zvláštním zákonem. Výše poplatku tak v současné době činí 22,50 koruny za radiový a 67,50 koruny za televizní přijímač.


Za provozování rozhlasového a televizního vysílání se podle § 18 odst. 3 nepovažuje zpřístupňování díla pacientům při poskytování zdravotní péče ve zdravotnických zařízeních.

 

Jelikož úprava autorských práv je kromě vnitrostátní úpravy stanovené autorským zákonem upravena rovněž na úrovni mezinárodní a komunitární je zapotřebí při výkladu autorských práv rovněž vycházet z dalších mezinárodních a komunitárních předpisů.


Touto problematikou se zabýval již Vrchní soud v Praze ve svém rozsudku ze dne 19. února 2008 ve věci „OSA vs. Lev“. Ze shora uvedeného rozsudku vyplývá, že požadavek kolektivního správce OSA požadovat zpětné doplacení autorských poplatků za období účinnosti novely č. 81/2005 je oprávněný.

Danou problematikou se dále již v roce 2006 zabýval i Evropský soud ve věci Sociedas General del Autores y Editores de Espaňa (SGAE) proti Rafael Hoteles SA. Evropský soud dovodil, že poskytování signálu hotelovým zařízením prostřednictvím televizních přijímačů klientům ubytovaným v pokojích tohoto zařízení představuje, nezávisle na užívané technice přenosu signálu, sdělování veřejnosti ve smyslu čl. 3 odst. 1 směrnice ES 2001/29. Ustanovení § 23 autorského zákona, pozměněné novelou č. 81/2005 a účinné v době od 23. února 2005 do 18. května 2008, bylo v přímém rozporu s příslušným článkem směrnice ES 2001/29.

 

Shora uvedená směrnice ES 2001/19 je harmonizační směrnicí vydanou Evropským parlamentem a Radou, jejímž úkolem je zajistit sbližování rozdílných právních řádů jednotlivých členských států, přičemž předepisuje členským státům výsledek, jehož má být dosaženo, a volbu formy a prostředků, jimiž má být implementace směrnice státy provedena, ponechává směrnice na členských státech. K implementaci směrnice však musí dojít ve lhůtě, která je ve směrnici stanovena (v případě směrnice ES 2001/19 do 22. prosince 2002). Nestane-li se tak, může směrnice získat přímý účinek, tj. znění směrnice se lze přímo dovolat, jak také OSA učinila, a proto nezbývá než požadavek OSA akceptovat. Otázka výše poplatku však není ani citovanou směrnicí předepsána.


Zástupci OSA jsou tak oprávněni požadovat zpětnou úhradu autorských poplatků za období 23. února 2005 – 18. května 2008, a to přímo vůči provozovatelům hotelových zařízení, nikoli českému státu.


Kontakt pro další informace:
Mgr. Blanka Müller
e-mail: blanka.muller@roedl.cz,
tel.: +420 236 163 760
www.roedl.cz


Diskuse: 2

Další články: 352
Reklamní partneři:

www.montycon.cz   www.romanabennet.cz

Mapa webu RSS
redakční systém, tvorba www stránek, webdesing, e-shop, jak založit internetový obchod