Home | Dnes je 24.04.2024
AKTUALITY

Novela živnostenského zákona

Dne 1. července 2008 nabude účinnosti zákon č. 130/2008 Sb., kterým se mění zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (dále jen „novela živnostenského zákona“). Po zavedení Centrálních registračních míst v polovině roku 2006 znamená přijetí této novely další krok směřující k omezování administrativní zátěže podnikání v české republice. Mezi nejvýznamnější změny, které novela podnikatelům přináší, patří zejména zrušení živnostenských listů a koncesních listin a jejich nahrazení výpisem z živnostenského rejstříku, dále pak kompletní restrukturalizace volných živností, zrušení místní příslušnosti živnostenských úřadů, snížení nároků na povinnou praxi při splnění podmínek odborné způsobilosti a v neposlední řadě i zkrácení lhůt pro provedení zápisu živností do živnostenského rejstříku.

Zrušení živnostenských listů a koncesních listin


Živnostenské listy a koncesní listiny, které nyní slouží jako průkazy živnostenského oprávnění, nahrazuje novela jediným dokladem, a to výpisem z živnostenského rejstříku. Podnikatel tak bude oproti dnešku, kdy každé živnosti přísluší jeden živnostenský list či jedna koncesní listina, prokazovat oprávnění podnikat v několika oborech pouze jediným dokladem.

V případě ohlašovacích živností bude správní řízení stejně jako dnes zahájeno ohlášením živností na živnostenský úřad pomocí CRM formulářů. Shledá-li živnostenský úřad, že byly splněny veškeré zákonem vyžadované náležitosti, provede zápis do živnostenského rejstříku do 5 dnů ode dne doručení ohlášení a vydá podnikateli výpis. Oproti tomu dnes má živnostenský úřad pro vydání živnostenských listů lhůtu patnáct dní. Nemá-li však ohlášení veškeré náležitosti, vyzve živnostenský úřad podnikatele k jejich doplnění, případně k odstranění jiných závad a stanoví k tomuto úkonu přiměřenou lhůtu, nejméně však patnáct dnů.

Restrukturalizace volných živností

V současné době živnostenský zákon upravuje 125 volných živností s 622 předměty činnosti. Novela však zavádí pouze jedinou volnou živnost, a to „Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona“. K této živnosti příloha č. 4 novelizovaného zákona uvádí 80 oborů činností náležících do živnosti volné. Při ohlášení této jediné volné živnosti podnikatel uvede přesně ty obory činnosti, které bude v rámci svého podnikání vykonávat. Podnikatel tak nebude muset vlastnit na každý obor činnosti zvláštní živnostenské oprávnění a za takové oprávnění platit zvláštní poplatek.

V případě, že se podnikatel v budoucnu rozhodne rozšířit svou volnou živnost o další obory, oznámí tuto změnu příslušnému živnostenskému úřadu, který promítne nové obory do živnostenského rejstříku a po uhrazení správního poplatku ve výši 100 Kč podnikateli vydá nový výpis.

Snížení nároků na povinnou praxi

Novelou živnostenského zákona rovněž dochází ke snížení délky požadované praxe pro vydání živnostenského oprávnění tam, kde je zákonem vyžadována. U řemeslných živností je v současné době délka praxe povinná a závisí na úrovni vzdělání. Novela rozlišuje tři skupiny podnikatelů, popř. odpovědných zástupců.

První skupinou jsou osoby, které mají vzdělání v oboru. Ti odbornou způsobilost prokazují pouze dokladem o ukončení vzdělání, a to bez ohledu na jeho úroveň. Druhou skupinu tvoří osoby, které vystudovaly příbuzný obor nebo mají potřebnou rekvalifikaci a prokazují odbornou způsobilost dokladem o ukončení vzdělání a dokladem o vykonání jednoroční praxe v oboru. Z této skupiny jsou však vyňaty osoby, které mají v příslušné příbuzné oblasti studijních programů a studijních oborů ukončeno vysokoškolské vzdělání a od nichž se jednoroční praxe nevyžaduje. Poslední skupinou jsou osoby bez požadovaného vzdělání, přičemž ty prokazují odbornou způsobilost dokladem o vykonání praxe v oboru v délce šesti let.

Novela také ruší kvalifikační zkoušky skládané před komisí složenou ze zástupců živnostenského úřadu, odborné střední školy a dalších institucí, které mohly nahradit doklad o požadovaném vzdělání.

Zrušení místní příslušnosti živnostenských úřadů

Dnes je podnikatel povinen žádat o vydání živnostenských listů či koncesních listin živnostenský úřad, který je místně příslušný, tedy úřad, v jehož působnosti má podnikatel bydliště, sídlo, místo podnikání nebo umístěnu organizační složku. Novela živnostenského zákona však pro tyto účely místní příslušnost živnostenských úřadů ruší. V praxi to pro podnikatele bude znamenat, že bude moci ohlásit živnost, podat žádost o koncesi či splnit ohlašovací či oznamovací povinnost související s podnikáním na jakémkoli živnostenském úřadě na celém území české republiky.

Místní příslušnost živnostenských úřadů však zůstává nadále zachována pro řízení o správních deliktech právnických osob a podnikajících fyzických osob podle živnostenského zákona, dále pro řízení o zrušení živnostenského oprávnění nebo pozastavení provozování živnosti.

Oznamovací povinnost podnikatele vůči živnostenským úřadům

Současný živnostenský zákon ukládá podnikateli povinnost oznámit živnostenskému úřadu všechny změny a doplnění týkající se údajů a dokladů, které jsou stanoveny pro ohlášení živnosti, a údajů vymezujících živnosti a předložit doklady o nich do 15 dnů ode dne jejich vzniku. Novela zákona tuto povinnost omezuje a podnikatel tak bude nadále povinen oznamovat pouze ty změny, které nejsou živnostenské úřady schopny získat z obchodního rejstříku.

Správní poplatky

S výše popsanými změnami úzce souvisí i výše správních poplatků. Obecně lze konstatovat, že novela živnostenského zákona správní poplatky podstatně snižuje.
Dosavadní právní předpisy stanoví podnikateli povinnost zaplatit za každé vydání živnostenského listu správní poplatek 1 000 Kč, přičemž počet živnostenských listů odpovídá počtu živností, o které podnikatel žádal či které ohlašoval. V souvislosti se zavedením jediné volné živnosti tak podnikatel v budoucnu zaplatí za ohlášení volné živnosti pouze jeden poplatek ve výši 1 000 Kč, a to bez ohledu na to, kolik oborů činností v ohlášení volné živnosti uvede. Jakákoli budoucí změna ve vymezení oborů činnosti v rámci volné živnosti je od správního poplatku osvobozena. Ohlášení živností řemeslných či vázaných je rovněž zpoplatněno částkou 1 000 Kč. To však platí pouze při primárním vstupu do živnostenského podnikání, další ohlášení živnosti je zpoplatněno částkou 500 Kč. Pokud podnikatel ohlásí více živností současně, poplatek se vybírá pouze jednou.

Rovněž byl podstatným způsobem snížen správní poplatek za vydání rozhodnutí o udělení koncese, a to z částky 2 000 Kč na 1 000 Kč.
Novela dále zavádí poplatky za vydání úplného nebo částečného výpisu z živnostenského rejstříku na žádost podnikatele či jiné osoby, a to ve výši 20 Kč za každou započatou stránku. Bude-li však podnikatel žádat vydání výpisu po provedení oznámené změny, zaplatí živnostenskému úřadu částku 100 Kč. Oproti tomu předmětem poplatku není vydání prvního výpisu ze živnostenského rejstříku po provedení zápisu podnikatele do živnostenského rejstříku.

Kontaktní místa veřejné správy

Novela živnostenského zákona dává podnikateli možnost učinit podání podle tohoto zákona rovněž prostřednictvím tzv. kontaktního místa veřejné správy (Czech POlNT). Změna zákona o informačních systémech veřejné správy, která by měla vstoupit v účinnost spolu s novelou živnostenského zákona, za kontaktní místa veřejné správy taxativně určuje: a) notáře, b) krajské úřady, c) matriční úřady, d) obecní úřady, úřady městských částí, e) zastupitelské úřady a f) držitele poštovní licence a Hospodářskou komoru ČR.
Kontaktní místo veřejné správy přijaté podání neprodleně doručí živnostenskému úřadu, který si podatel zvolí. Lhůta pro vyřízení podání tak počíná běžet jeho doručením včetně příloh živnostenskému úřadu.

Přechodná ustanovení ke změně živnostenského zákona

Živnostenská oprávnění vydaná do účinnosti novelizovaného živnostenského zákona zůstanou i nadále zachována. Podnikatel se bude prokazovat živnostenským listem či koncesní listinou až do doby vydání prvního výpisu z živnostenského rejstříku, o který si podnikatel může zažádat či mu jej živnostenský úřad v souvislosti se zápisem případné změny do živnostenského rejstříku zašle.

Podnikatel, který bude ke dni nabytí účinnosti novelizovaného zákona oprávněn k provozování živnosti, jež je podle současného zákona živností ohlašovací volnou, bude ode dne nabytí účinnosti zákona oprávněn k provozování živnosti ohlašovací volné, a to v plném rozsahu všech oborů. Veškeré změny v podobě zúžení či rozšíření provozovaných oborů v rámci živnosti volné je však podnikatel povinen živnostenskému úřadu oznámit, a to tak, aby údaje uvedené v živnostenském rejstříku odpovídaly skutečnému stavu.

Závěr

Novela živnostenského zákona vyšla ve Sbírce zákonů dne 17. dubna 2008 a vstoupí v účinnost již
1. července 2008.


Diskuse:
Zaujalo vás téma? Máte k němu co říct? Přidejte svůj názor.

Další články: 352
Reklamní partneři:

www.montycon.cz   www.romanabennet.cz

Mapa webu RSS
redakční systém, tvorba www stránek, webdesing, e-shop, jak založit internetový obchod