Home | Dnes je 27.05.2024
AKTUALITY

Vyšel Zpravodaj UNIHOSTu č. 1/2006

Slovo předsedy

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

dovolte, abych Vás informoval o věcech, které jsou pro naše sdružení důležité. Možná se k Vám již donesla informace o chystaném propojení NFHR ČR a HO.RE.KA ČR v jedno velké sdružení. O těchto předběžných jednáních jsem byl informován prezidentem NFHR panem Hlinkou, který mi také nabídl, abychom toto spojení projednali a rozhodli se, zda se připojíme k této asociaci. Toto projednáme na valné hromadě, aby se k tomu mohli vyslovit všichni členové a rozhodnout se, za jakých podmínek a dalších věcech s tím souvisejících. Můj názor na toto propojení je v několika rovinách. Chápu, že větší organizace má větší sílu vystupovat v různých vyjednáváních s různými institucemi (parlament, ministerstva apod.). Ale na obdobné bázi již dnes pracuje Platforma cestovního ruchu pod Svazem obchodu ČR, ve které jsou sdruženi zástupci všech asociací a společenstev. Tato instituce řeší problémy republikového charakteru na vyšší úrovni pod Svazem obchodu ČR.
Můj názor na toto nové propojení je takový, že UNIHOST Ostrava by mohl vstoupit jako kolektivní člen, své postavení by si uchoval jako samostatné společenstvo. Máme již uzavřeny různé smlouvy a závazky, máme plánované společné akce, které musíme respektovat. Je to například Dohoda s Moravskoslezským krajem, členství v KHK Ostrava, v HK ČR, členství v SOCR ČR, pořádání Gastrofestivalu Ostrava, účast v různých soutěžích gastronomických škol našeho kraje a další povinnosti, které UNIHOST má.
Další problém vidím ve výši členských příspěvků a zastoupení UNIHOSTu ve vedení této asociace. Problémy, které mají drobní hostinští, se musí také řešit na nejvyšší úrovni. I oni jsou zde na trhu a je třeba je také zastupovat. Proto ať řeknou svůj názor členové na valné hromadě.

Dalším nekonečným problémem je autorský zákon. V posledních dnech jsme svědky, jak úspěšně kolektivní správci taktizují a chtějí uzavírat smlouvy, které nejsou tak zcela v pořádku. Hotelové pokoje jsou dle platné novely osvobozeny, ale OSA chce stále vybírat poplatky za přijímače umístěné na hotelových pokojích, což je nezákonné. Hotelové pokoje se budou řešit u Evropského soudu na podnět španělských kolektivních správců. OSA dnes zastupuje DILII a OOA-S jako jeden kolektivní správce. INTERGRAM nesouhlasí se spojením, protože prý mu to nedovolují mezinárodní smlouvy. Momentální situace je taková, že OSA a INTERGRAM požaduje uzavření smluv každý za sebe, ale výše jimi stanovených poplatků je pro nás nepřijatelná. Proto již bylo vedeno několik vyjednávání na půdě Svazu obchodu. Při posledním jednání se dohodlo, že každá strana navrhne výši poplatků pro rok 2006 a co nejdříve proběhne další jednání, na kterém se budeme snažit dohodnout.
Během této doby však proběhlo jednání v Parlamentu ČR, na kterém jsem byl přítomen, a výsledek je takový, že pokud jsou více než dva kolektivní správci, tak si musí zvolit jednoho zástupce, který bude vyjednávat o výši poplatků a uzavírat smlouvy. Toto prošlo parlamentem a postoupilo ke schválení do Senátu. Nyní se čeká co s tím udělá Senát a potom pan prezident. Takže může nastat situace, že se něco vyjedná a za nějaký čas to zase nebude platit. Tak to v našem státě bohužel chodí.
Proto vydržte a vyčkejte, jak situace dopadne a smlouvy uzavřeme až bude všechno jasné. Nikdy jsme neřekli, že nechceme platit autorské honoráře, ale chceme, aby v tom byl určitý systém a aby i kolektivní správci dodržovali autorský zákon.

Již v minulém čísle Zpravodaje jsem Vás informoval o tom, že UNIHOST uzavřel s Moravskoslezským krajem Dohodu o spolupráci a nyní již plníme konkrétní úkoly, které jsme si dali. Pracujeme na certifikaci provozoven na území MSK, na kterých vykonávají žáci odborný výcvik. Pokračují soutěže, na které UNIHOST přispívá finančními prostředky (SŠ Frenštát v hotelu Praha v Novém Jičíně, AHOL CUP v hotelu ATOM v Ostravě, SŠ Frýdek-Místek v hotelu Centrum ve Frýdku-Místku). Dále bude vyhlášení Učně roku za Moravskoslezský kraj v oborech číšník, kuchař a cukrář.
Odborníci z řad členů UNIHOSTu získali certifikáty HK ČR o své odbornosti a budou se účastnit jako komisaři u soutěží a závěrečných zkoušek. Na konferenci, která se konala v lednu t.r. v hotelu Praha v Novém Jičíně jsme představili dva partnery, kteří mají zájem o naše žáky pro letní praxi v Itálii a Řecku za výhodných podmínek. Jsem rád, že tento projekt se osvědčil a ukázalo se, že má velký přínos pro náš obor.

Další akcí jsou jednání se stravenkovými systémy. Víme dobře, že pan ministr Sobotka bere stravenky jako platidlo a je mu jedno, že stravenky jsou používány pro jiné účely, než k jakým jsou určeny, což je stravování. Na Svazu obchodu již proběhlo několik jednání se stravenkovými systémy a na posledním jednání, kterého jsem se zúčastnil spolu s panem Hlinkou a panem Juračkou bylo dohodnuto, že na stravenkách bude přesně uvedeno, co se za ně může nakupovat. Chceme, aby se to na podzim t. r. dostalo do zákona. Stravenkové systémy s tím souhlasí a na příštím jednání by se měl vytvořit konkrétní návrh, který se předloží na ministerstvo financí. Pokud se nám toto podaří prosadit, bude to mít pro podnikatele v gastronomii významný ekonomický přínos, dojde ke zvýšení tržeb, zvýšení zaměstnanosti a v neposlední řadě i k většímu uplatnění žáků gastronomických škol na našich provozovnách.

Dalším důležitým úkolem je zvyšování členské základny. Pokud se zapojí provozovny v našem kraji, na kterých se připravují žáci gastronomických škol, do projektu, který připravil UNIHOST s Moravskoslezským krajem, pak by zvedla naše členská základna cca o 200 členů. Tím bychom se stali největším společenstvem v ČR. Všechny provozovny, na kterých se připravují žáci gastronomických škol našeho kraje, budou označeny certifikátem s logem MSK a UNIHOSTu a nápisem „pracoviště odborného výcviku“. Věřím, že kolegové z těchto provozoven pochopí význam celého projektu, který má přinést lepší propojení školství a podnikatelské sféry, a stanou se členy UNIHOSTu. Získají tím další výhody. Ředitelé našich partnerských gastronomických škol přislíbili spolupráci při oslovení těchto vybraných provozoven.

Jaký tedy bude další vývoj UNIHOSTu? Základem pro naše sdružení je členská základna. Mým cílem je do konce t.r. získat 100 nových členů, což vidím jako reálné vzhledem k projektu se školami a hotelové klasifikaci. Vyzývám každého člena, aby přivedl aspoň jednoho kolegu. Také jsme oslovili všechna ubytovací zařízení v našem kraji ohledně klasifikace a nabídli jim členství, neboť je to pro ně výhodné.
Dále vidím cestu UNIHOSTu směrem k získávání co nejrůznějších výhod pro naše členy. Vedle sekce partnerských firem již máme předjednáno založení sekce cestovních kanceláří v počtu pěti až šesti, které by dávaly slevy pro naše členy, taktéž pro jejich zaměstnance a pro naše partnerské školy. Se souhlasem majitelů ubytovacích zařízení by zde naši členové mohli také získat určité slevy na ubytování.

Jedním z hlavních úkolů UNIHOSTu je zastupování svých členů při legislativním vyjednávání na všech stupních a toto stále naplňujeme.

Máme představu, jak pozvednou cestovní ruch v našem kraji a je to již předjednáno s hejtmanem MSK panem Tošenovským. V prvé řadě je nutno zajistit řádnou propagaci našeho kraje natočením filmu, který by pozval naše občany na rekreaci do našeho kraje a který by se měl promítat v určitých obdobích v televizi.
Dále jednáním s politiky prosadit do zákona to, že pokud by náš občan strávil dovolenou v naší vlasti, tak by si mohl tuto nákladovou položku odečíst z daňového základu. Podobně to kdysi udělalo Švýcarsko a stejnou cestou se již ubírají některé sousední státy. Máme to již předjednáno s některými politiky, neboť je to lehce zkontrolovatelné a přineslo by to oživení ekonomiky i v lokalitách, které to nejvíce potřebují.. Zlepšila by se ekonomická situace pro cestovní kanceláře, dopravce, muzea, kulturní památky, hotely, restaurace, dodavatelské firmy a další služby. Tato zákonná úprava by platila v celé ČR po dobu nejméně pěti let. Jenom tak určité kraje mají šanci se pozvednout. Tento model se již osvědčil v různých státech, pozvedl cestovní ruch i státní ekonomiku.
Dnes se poskytují poukazy na rekreaci, které mohou být použity i na rekreaci v zahraničí a jsou určeny jen pro některé zaměstnance. Kdežto tento navrhovaný systém by byl pro všechny, ať se každý rozhodne, zůstane-li v tuzemsku – získá, pojede-li do ciziny – ztratí.
Stále probíhají jednání s ruskou stranou, která má zájem přivézt své turisty do našeho kraje.

Myslím si, že jsem toho již uvedl dost a nechci opakovat, co všechno již UNIHOST udělal a jakých úspěchů dosáhl v minulosti. UNIHOST je dnes sdružení o kterém se ví v celé ČR a to jak v gastronomii tak i v dalších oblastech.

V letošním roce nás čekají volby v UNIHOSTu a také volby do Parlamentu ČR. Nechci zde prosazovat žádnou politickou stranu, ale chci Vám jenom připomenout, kdo se za nás postavil a pomohl v některých situacích a jednáních. Myslím si, že za poslední období jsme jako podnikatelé v gastronomii těch facek dostali dost. Zvýšení DPH u stravovacích služeb, investice do nových technologií v rámci vstupu do EU, přijetí špatného školského zákona (minimální mzda), problémy kolem legislativy HACCP, dlouhodobý problém kolem autorského zákona a ještě mnoho dalších problémů, které nás potkaly (bezdotykové baterie, koblihový zákon, paragony a další). Dále je na nás připraveno a odhlasováno: zákoník práce, neustálé zvyšování minimální mzdy, vysoké sociální odvody, registrační pokladny a v poslední době „protikuřácký zákon“, což vše je pro nás likvidační. Kdoví, co si na nás ještě vymyslí. Proto je na každém z nás, koho zvolíme a jak se nám bude v našem oboru podnikat. Jako jediný v celé ČR při řešení problémů s 19 % sazbou DPH ve stravovacích službách nás podpořil MSK v čele s hejtmanem Ing. Tošenovským a Krajská hospodářská komora a při kritice špatného školského zákona nás podpořila náměstkyně hejtmana MSK paní PhDr. Wenigerová.

Na závěr mi dovolte, abych Vás pozval na naši řádnou valnou hromadu, která se bude konat ve čtvrtek 13. dubna 2006 v 10.00 hod. v hotelu ATOM Ostrava. Všechny problémy probereme a rozhodneme o dalším vývoji UNIHOSTu v novém volebním období.

Věřím, že se setkáme v co největším počtu.


Zdeněk Kopka
předseda UNIHOSTu Ostrava

Diskuse:
Zaujalo vás téma? Máte k němu co říct? Přidejte svůj názor.

Další články: 352
Reklamní partneři:

www.montycon.cz   www.romanabennet.cz

Mapa webu RSS
redakční systém, tvorba www stránek, webdesing, e-shop, jak založit internetový obchod