Home | Dnes je 26.06.2024
AKTUALITY

Návrh novely autorského zákona přináší řadu změn

7. 1. 2013 zaslalo do připomínkového řízení Ministerstvo kultury ČR vyhotovený návrh novely zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon). Ministerstvo kultury ČR jej zpracovalo a předložilo podle Plánu legislativních prací vlády na rok 2012.

 

Autorský zákon představuje komplexní úpravu práva autorského a práv s autorským právem souvisejících, včetně zvláštního práva pořizovatele databáze, a vychází jednak z mezinárodních smluv, k nimž Česká republika přistoupila, jednak z příslušných unijních předpisů, zejména směrnic EU harmonizujících některé aspekty autorského práva v rámci členských států EU, resp. států tvořících Evropský hospodářský prostor. Navrhovaná novela autorského zákona souvisí především s povinností transponovat do právního řádu České republiky ve stanoveném termínu dvě směrnice EU, které byly přijaty v roce 2011, resp. 2012.

 

Návrh novely též předjímá některá ustanovení z aktuálně projednávaného návrhu směrnice o kolektivní správě autorského práva a práv s ním souvisejících a udělování licencí pro území více států k právům k užití hudebních děl on-line na vnitřním trhu. Cílem projednávaného návrhu směrnice je zvýšit transparentnost výkonu kolektivní správy práv. Česká republika s tímto návrhem již vyjádřila souhlas ve formě schválené rámcové pozice, proto je její obsah již částečně do znění novely zapracován. Zásadní změnou, kterou tento návrh přináší, je požadavek daný směrnicí 2011/77/EU, na základě které se navrhuje prodloužit dobu trvání majetkových práv výkonných umělců k jejich uměleckým výkonům zaznamenaným na zvukové záznamy a majetkových práv výrobců zvukových záznamů k jejich záznamům z 50 na 70 let. V souvislosti s prodloužením doby trvání práv zavádí několik doprovodných opatření ve prospěch výkonných umělců (roční doplňkovou odměnu, právo na odstoupení od smlouvy a právo na výplatu odměn beze srážek). Dále směrnice harmonizuje výpočet doby trvání majetkových práv k hudebním dílům s textem.

 

Novela dále zavádí požadavky dané směrnicí 2012/28/EU, která upravuje společnou unijní definici osiřelého díla, resp. osiřelého zvukového záznamu. Za osiřelé dílo bude považováno takové dílo, jehož autor není určen nebo není nalezen ani po provedení důsledného vyhledávání zaznamenaného způsobem stanoveným tímto zákonem.

 

Další změnou je zavedení pravidla pro nakládání s odměnami, které nelze vyplatit nositelům práv.

 

Na rozdíl od osiřelého díla, u něhož není určen autor, v této situaci není znám nositel práva, nebo jej nelze ani po uplynutí obecné tříleté promlčecí lhůty dohledat. Toto opatření je nezbytné pro zajištění právní jistoty všech dotčených subjektů (nositelů práv, kolektivních správců práv i osob povinných platit tyto odměny), neboť dosud tato situace není nijak upravena. Odměny, které byly takto vybrány a které nelze po uplynutí obecné promlčecí lhůty vyplatit příslušným nositelům práv, by tak měly být nově vypláceny do Státního fondu kultury ČR.

 

Dalším z významných navrhovaných opatření je též zrušení všech výjimek z povinnosti hradit odměnu za zpřístupňování díla prostřednictvím televizních a rozhlasových přijímačů. Z povinnosti hradit odměnu by tak již neměla být vyňata zdravotnická zařízení a neměl by existovat ani strop výše odměny pro hotely. Zrušením těchto výjimek bude autorský zákon uveden do souladu s unijním právem a s mezinárodními závazky, se kterými byla ČR doposud v rozporu.

 

Novela by měla nabýt účinnosti dnem 1. listopadu 2013, což je termín, ve kterém jsou členské státy Evropské unie povinny provést směrnici 2011/77/EU. 

 

Hospodářská komora České republiky se tímto materiálem zabývala v rámci připomínkového řízení a zpracovala k navrženému materiálu připomínky, ve kterých upozornila, že velkým problémem současné právní úpravy je nemožnost uživatelů ovlivnit tvorbu sazebníků, cen a v konečném důsledku nutnost přijmout podmínky diktované kolektivními správci. Uživatel tak nemá možnost zjistit cenovou hladinu, která je aplikována pro případ autorských poplatků v jiných evropských zemích, a porovnat je s tamní kupní silou. Kolektivní správce by tak měl podle návrhu HK ČR o cenách na příští období jednat a měl by své záměry zveřejnit a podložit je konkrétní analýzou, komparační, nákladovou i výnosovou tak, aby bylo možno dojít k závěru, že je výše poplatků přiměřená a obvyklá. Konečné znění této novely však bude zřejmé, až novela projde celým legislativním procesem, její dopady a přínosy pak bude možné vyhodnotit její aplikací v praxi.

 

1.3.2013 Komora.cz, str. 26

Petr Valenta, HK ČR


Diskuse:
Zaujalo vás téma? Máte k němu co říct? Přidejte svůj názor.

Další články: 352
Reklamní partneři:

www.montycon.cz   www.romanabennet.cz

Mapa webu RSS
redakční systém, tvorba www stránek, webdesing, e-shop, jak založit internetový obchod